С внимание към Вас!

EVN Трейдинг предлага на производителите на електроенергия от възобновяеми източници най-добрите цени спрямо техния специфичен режим на производство.

Изкупуване на енергия

По силата на измененията в Закона за енергия от възобновяеми източници (ЗЕВИ) от 24.07.2015 г. производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници могат да се възползват от възможността, дадена им от чл. 31, ал. 12 от ЗЕВИ и да продават количествата електрическа енергия над размера на нетното специфично производство по свободно договорени цени.

EVN Трейдинг предлага два варианта за изкупуване на енергия от производители:
  1. Договори с фиксирана свободно договорена цена за изкупуване на енергия за срок на доставка в зависимост от конкретните нужди на партньорите. По този начин EVN Трейдинг осигурява гарантирани парични потоци за своите партньори и поема рисковете, произлизащи от нестабилността на цените на пазара на електроенергия, които в противен случай ще трябва да бъдат поети от производителите.
  2. Цена за произведена електроенергия, индексирана към цените на Българската независима енергийна борса. Тази възможност се предоставя на производители с инсталирана мощност над 5 MW.
EVN Трейдинг обръща специално внимание на зелената енергия и предлага на производителите на електроенергия от възобновяеми източници най-добрите цени спрямо техния специфичен режим на производство.