Производители - Въпроси
1. Какво е „нетно специфично производство“ и как да разбера кога ще достигна лимитирания му размер?

„Нетно специфично производство на електрическа енергия“ е средногодишното производство на електрическа енергия от 1 kW инсталирана мощност съгласно решението на КЕВР за определяне на преференциални цени за изкупуване от възобновяеми източници след приспадане на собствените нужди.
Крайният снабдител / Общественият доставчик предоставят информация за дата на достигане на лимитирания размер на „нетното специфично производство“.


Нагоре

2. Мога ли да продавам електрическа енергия по свободно договорени цени след достигане на размера на „нетното специфично производство“?

Да, всеки производител може да продава ел. енергия по свободно договорени цени след достигане на размера на „нетно специфично производство“ за съответната календарна година. В този случай производителят може да продаде енергията на регистриран лицензиран търговец. EVN Трейдинг притежава необходимата лицензия и натрупан опит и може да Ви предложи договор, съобразен със спецификата на Вашето производство.

Нагоре

3. За какъв срок мога да подпиша договор за продажба на енергия по свободно договорени цени с EVN Трейдинг?

Срокът на договора за изкупуване на енергия от производител може да варира в зависимост от желанията на заинтересованите страни.

Нагоре

4. Мога ли да сключа договор за изкупуване на ел. енергия с EVN Трейдинг с включен в цената разход за небаланс?

 Да, при определени условия можем да включим в цената разход за небаланс.

Нагоре

5. Какво означава „балансираща група“ (БГ)?

Балансираща група е съвкупност от търговски участници (потребители, производители, търговци), които участват общо на пазара на балансираща енергия, организиран от ЕСО ЕАД.

Нагоре

6. Какво включва цената за небаланс?

Цената за небаланс включва разхода на координатора на балансиращата група за енергията, нужна за покриване на груповите небаланси. Цената за небаланс се изчислява по одобрена от КЕВР методика и на база месечния сетълмент, изготвен от ЕСО за съответната балансираща група.

Нагоре

7. Изискват ли се банкови гаранции от ВЕИ производители за участие в БГ?

Не, за участие в балансиращата група на EVN Трейдинг не се изисква банкова гаранция.

Нагоре

8. Какво включва услугата „администриране на балансиращата група“?

Услугата покрива разходите за дейностите на координатора по администриране на балансиращата група, като цената й може да се изменя. Услугата е въведена с цел компенсиране на административните разходи, възникващи за координатора във връзка с изпълнение на дейността координатор на балансираща група.

Нагоре

9. Може ли производител с преференциална цена и инсталирана мощност по-малка от 1 MW да участва в стандартната балансираща група на EVN Трейдинг?

Да, след достигане на размера на нетното специфично производство за съответната календарна година. От 1 януари на следващата календарна година производителят трябва да се върне в специалната балансираща група на краен снабдител/обществен доставчик или в комбинираната балансираща група на EVN Трейдинг. Преминаването в стандартна балансираща група се извършва винаги от 1-во число на месеца, съгласно изискванията на ПТЕЕ.

Нагоре

10. Трябва ли производител с инталирана мощност по-малка от 1 MW да напусне комбинираната балансираща група на EVN Трейдинг от 1 януари, за да запази преференциалната цена за изкупуване на произведената ел. енергия?

Не, всеки производител, който участва в комбинираната група на EVN Трейдинг, запазва правото си да продава произведената ел. енергия по преференциални цени на краен снабдител от 1 януари.

Нагоре

11. Мога ли да прехвърля на EVN Трейдинг отговорността за прогнозиране на производството за ден напред?

Да, всеки клиент/производител може да прехвърли отговорността за прогнозиране на EVN Трейдинг.

Нагоре