Клиенти - Въпроси
1. Какво означава либерализиран (свободен) пазар на електрическа енергия?

Свободният електроенергиен пазар Ви дава право да изберете доставчика си на електрическа енергия. Цените и условията за доставка са предмет на договаряне за разлика от регулирания пазар, на който крайните клиенти могат да закупуват енергия само от един лицензиран доставчик по регулирани цени.

Нагоре

2. Защо пазарът трябва да се либерализира?

Въвеждането на конкуренция цели подобряване на ефективността, обслужването на клиентите както и постигането на справедливи пазарни цени. В допълнение, либерализацията на пазара се извършва в изпълнение на директиви на Европейския съюз, като в България това се случва поетапно и засяга пазара на електрическа и топлинна енергия и на природен газ.

Нагоре

3. Какви са предимствата за клиентите, ако закупуват електроенергия на свободния пазар?

Както на всеки друг конкурентен пазар, така и на свободния пазар за електроенергия клиентът има възможност на избере доставчик, чието портфолио от продукти и услуги най-добре отговаря на неговите потребности и изисквания. Свободният пазар дава възможност за водене на преговори и постигане на ефективни решения. Реалното търсене и предлагане, а не административни механизми определят пазарните условия и обуславят развитието на гъвкави предприемачески подходи.

Нагоре

4. Как да избера доставчик на електроенергия на либерализирания пазар?

Всички лицензирани търговци на електрическа енергия са регистрирани пред "Електроенергиен системен оператор" ЕАД и на неговата интернет страница www.eso.bg е публикуван техен списък. Списък на лицензираните търговци на електрическа енергия на свободен пазар е публикуван и на интернет страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) https://www.dker.bg/spisk-na-litsenzirani-trgovtsi-na-elektricheska-energiya-na-svobodniya-pazar. Всеки клиент, който желае да смени своя доставчик на електрическа енергия, може да посети страницата на ЕСО ЕАД и да избере няколко или един търговец, от когото да поиска оферта за доставка на електрическа енергия. Изборът на конкретен търговец е логично да бъде извършен след съпоставка на различни оферти, с оглед на потребностите на клиента. Търговецът и клиента сключват договор съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия.
 


Нагоре

5. Когато си сменям доставчика на електрическа енергия, сменям ли си и доставчика на мрежови услуги?

При смяната на доставчика на електроенергия не се сменя доставчикът на мрежови услуги. Клиентите в Югоизточна България остават присъединени към мрежата на Електроразпределение Юг (до месец май 2017 г. дружеството се наричаше EVN България Електроразпределение), в Югозападна България – на ЧЕЗ Разпределение България и в Североизточна България – „Електроразпределение Север“ АД (до месец януари 2018 г. дружеството се наричаше Енерго-Про Мрежи). Цените на мрежовите услуги, които се заплащат на тези дружества, се определят от Комисията за енергийно и водно регулиране.

Нагоре

6. Как става прехвърлянето от един доставчик на друг? Трябва ли да уведомя мрежовия оператор?

Ако изберете да станете клиент на EVN Трейдинг, е необходимо само да сключите договор за покупка на електроенергия. Ние ще извършим необходимата регистрация на обектите Ви при съответния мрежови оператор.

Нагоре

7. Колко често мога да си сменям доставчика на електроенергия?

Всеки клиент сам преценява потребностите си от смяна на доставчика на електрическа енергия. В допълнение към евентуалните договорни обвързаности с настоящия доставчик, е налице нормативно изискване смяната на доставчик да влиза в сила от 1-во число на месеца. Доставчикът заявява смяната пред съответния мрежови оператор не по-късно от 10-то число на предходния месец (например до 10-ти януари се заявяват смените на доставчик, които влизат в сила от 1-ви февруари).

Нагоре

8. Плаща ли се такса за смяна на доставчика?

Процедурата по смяна на доставчик е безплатна.

Нагоре

9. Възможно ли е качеството на електрическата енергия да се влоши, когато сменя доставчика си?

Не. Качеството на електрическата енергия не зависи от търговеца, който избирате, а от състоянието на електроразпределителната и преносна мрежа в съответния регион, в който се намира Вашият обект на потребление.

Нагоре

10. Възможно ли е да ми бъде прекъснато електрозахранването, поради стартирана процедура по смяна на доставчик?

Смяната на доставчик се извършва по нормативно установена процедура, при която няма опасност да бъде прекъснато Вашето електрозахранване.

Нагоре

11. Какви цени ще се заплащат на свободен пазар? (Какви са компонентите в цената на електроенергията на либерализирания пазар?)

  • Цена за енергия – договаря се с търговеца
  • Цена за мрежови услуги – определя се от КЕВР
  • Цена за задължения към обществото – определя се от КЕВР
  • Данъци – определят се от държавата


Нагоре

12. Колко договора трябва да сключа и съответно колко фактури за електроенергия ще получавам?

За да участвате на свободния пазар на електрическа енергия, освен договор с избрания от Вас търговец, трябва да имате Договор за достъп и пренос с електроразпределителното дружество, към чиято мрежа е присъединен Вашия обект. Ако имате обекти на територията на различни електроразпределителни дружества, трябва да сключите договор с всяко едно от тях.

Възможно е договорът с Вашия търговец да урежда и плащанията към мрежовия оператор – това е т.нар. Договор за комбинирани услуги. В този случай Вие получавате една фактура от Вашия търговец, в която фигурира както електрическата енергия, така и мрежовите услуги.

Другата възможност е да сключите договор с Вашия търговец само за доставка на електрическа енергия. В този случай ще получавате две фактури – една за мрежови услуги от електроразпределителното дружество и една от търговеца за закупената енергия.Нагоре

13. За избора на търговец на свободния пазар има ли значение кой е моят мрежови оператор?

Имате право да изберете произволен търговец на електрическа енергия без значение кой е Вашият мрежови оператор.

Нагоре

14. Какво представлява „Стандартизираният товаров профил (СТП)“?

Стандартизираният товаров профил (СТП) e поредица от коефициенти, отразяваща характера на потреблението на електрическа енергия. СТП е необходим преди всичко на търговците на електроенергия и мрежовите оператори, като чрез него се дава възможност за участие на свободен пазар на обекти на клиенти без електромер за почасово отчитане на електрическа енергия.

Нагоре

15. Какво означава „балансираща група“?

Балансиращата група (БГ) включва крайни клиенти, производители на електрическа енергия и търговци. Всяка БГ има координатор, който отговаря за управлението на балансиращата група. При агрегиране на небалансите на участниците в БГ се реализират спестявания, които се разпределят между тях от координатора. EVN Трейдинг е координатор на БГ.

Нагоре

16. Мога ли, ако реша, да се върна към предишния си краен снабдител?

От 01.10.2020 г. е невъзможно за небитовите клиенти да закупуват енергията си по регулирани цени, тъй като КЕВР спря да определя регулирани цени за този тип клиенти.

Нагоре