Комфорт
Стандартизиран еднотарифен продукт, подходящ за обекти на бизнес клиенти с преобладаващо дневно потребление на електрическа енергия.

Детайлно описание на продукта

Ако бизнесът Ви е структуриран така, че потреблението на енергия е съсредоточено основно през деня, разумният избор за Вас е Комфорт – стандартизиран еднотарифен продукт за доставка на електрическа енергия.

Комфорт гарантира:

 • Оптимизация на разходите - тарифа, съответстваща на енергийните потребности през цялото денонощие.
 • Сигурност - фиксирана еднотарифна цена на електрическа енергия за потреблението през всички часове на денонощието по измервателни данни.
 • Прозрачност - гарантирана цена за доставка на енергия в срока на договора без допълнителни условия и такси.

Комфорт се предлага с комбиниран срочен договор за 12 месеца, включващ следните компоненти:
 • доставка на електрическа енергия;
 • фактуриране на потреблението по реално измерени количества;
 • участие в балансираща група на доставчика (отговорност за балансиране и прогнозиране на потреблението);
 • възможни разходи за балансиране, включени в цената на енергията;
 • заплащане с една фактура, един път месечно, на дължимите суми за доставка на енергия и за използваните мрежови услуги, както и на нормативно определените добавки, акциз и данъци върху цените на електрическата енергия и на допълнителните услуги;
 • фиксиран падеж за плащане, без задължения за междинни вноски и банкови гаранции;
 • прозрачни условия и гъвкави възможности за преподписване, продължаване като безсрочен или прекратяване;
 • нова ценова оферта 60 дни преди изтичане срока на договора;
 • осигурени алтернативни начини за касови и безкасови плащания.