Клиенти - Въпроси
1. Какво означава либерализиран (свободен) пазар на електрическа енергия?

Либерализираният електроенергиен пазар Ви дава възможност свободно да изберете доставчик на електрическа енергия. Цените и условията за доставка се договарят между клиента и търговеца.
За разлика от регулирания пазар, на който крайните клиенти могат да закупуват енергия само от един лицензиран доставчик по регулирани цени, либерализацията на електроенергийния пазар дава възможност за избор на различен доставчик за всяка точка на потребление.


Нагоре

2. Защо пазарът трябва да се либерализира?

Въвеждането на конкуренция цели подобряване на ефективността, обслужването на клиентите както и развитието на справедливи пазарни цени. В допълнение, съгласно изисквания на Европейския съюз България е поела ангажимент за изграждане на интегриран вътрешен енергиен пазар до 2015 г. Това означава пълна либерализация на пазара на електрическа и топлинна енергия и на природен газ.

Нагоре

3. Какви са предимствата за клиентите, ако закупуват електроенергия на свободния пазар?

Както на всеки друг конкурентен пазар, така и на свободния пазар за електроенергия клиентът има възможност на избере доставчик, чието портфолио от продукти и услуги най-добре отговаря на неговите потребности и изисквания. Свободният пазар дава възможност за водене на преговори и постигане на ефективни решения. Реалното търсене и предлагане, а не административни механизми определят пазарните условия и обуславят развитието на гъвкави предприемачески подходи.

Нагоре

4. Как да избера доставчик на електроенергия на либерализирания пазар?

Всички лицензирани търговци на електрическа енергия са регистрирани пред "Електроенергиен системен оператор" ЕАД и на неговата интернет страница http://tso.bg е публикуван техен списък. Всеки клиент, който желае да смени своя доставчик на електрическа енергия, може да посети страницата на ЕСО ЕАД и да избере няколко или един търговец, от когото да поиска оферта за доставка на електрическа енергия. Изборът на конкретен търговец е логично да бъде извършен след съпоставка на различни оферти, с оглед на потребностите на клиента. Встъпването в търговски отношения с избрания търговец е съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия.

Нагоре

5. Когато си сменям доставчика на електрическа енергия, сменям ли си и доставчика на мрежови услуги?

При смяната на доставчика на електроенергия не се сменя доставчикът на мрежови услуги. Клиентите в Югоизточна България остават присъединени към мрежата на Електроразпределение Юг (до месец май 2017 г. дружеството се наричаше EVN България Електроразпределение), в Югозападна България – на ЧЕЗ Разпределение България и в Североизточна България – „Електроразпределение Север“ АД (до месец януари 2018 г. дружеството се наричаше Енерго-Про Мрежи). Цените на мрежовите услуги, които се заплащат на тези дружества, се определят от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

Нагоре

6. Как става прехвърлянето от един доставчик на друг? Трябва ли да уведомя мрежовия оператор?

Смяната на доставчика на електрическа енергия се извършва по реда на Правилата за търговия с електрическа енергия и се администрира от мрежовия оператор. Ако изберете да станете клиент на EVN Трейдинг, консултантите на компанията ще Ви съдействат в целия процес по смяна на доставчик.

Нагоре

7. Колко често мога да си сменям доставчика на електроенергия?

Всеки клиент сам преценява потребностите си от смяна на доставчика на електрическа енергия. Няма нормативни ограничения за това.

Нагоре

8. Плаща ли се такса за смяна на доставчика?

Процедурата по смяна на доставчик е безплатна.

Нагоре

9. Възможно ли е качеството на електрическата енергия да се влоши, когато сменя доставчика си?

Качеството на електрическата енергия не зависи от търговеца, а от състоянието на електроразпределителната и преносна мрежа в съответния регион, в който се намира Вашият имот.

Нагоре

10. Възможно ли е да ми бъде прекъснато електрозахранването, докато тече процедурата по смяна на доставчик?

Смяната на доставчик се извършва по нормативно установена процедура, при която няма опасност да бъде прекъснато Вашето електрозахранване.

Нагоре

11. Какви цени ще се заплащат на свободен пазар? (Какви са компонентите в цената на електроенергията на либерализирания пазар?)

  • Цена за енергия – договаря се с търговеца
  • Цена за мрежови услуги – определя се от КЕВР
  • Данъци и такси (включително добавка „задължение към обществото“) – определят се от държавата и КЕВР


Нагоре

12. Колко договора трябва да сключа и съответно колко фактури за електроенергия ще получавам?

Броят и видът на договорите и в последствие на фактурите зависят от условията и обслужването, които предлага съответният търговец.

Едната възможност е да се сключат два отделни договора – един с мрежовото дружество и един с търговеца. В този случай ще получавате две фактури – една за мрежови услуги и една за енергия. Ако имате обекти на територията на различни електроразпределителни дружества, ще получавате фактури за мрежови услуги от всяко едно от тях.

Втората възможност е да сключите договор за комбинирани услуги само с търговеца. В този случай търговецът урежда плащанията с мрежовия оператор и издава една обща фактура, в която фигурират всички компоненти.


Нагоре

13. Може ли търговецът на EVN да предложи по-добри условия (по-добра цена) от останалите търговци?

Търговецът на EVN е готов да води разговори за обслужване на либерализирания пазар с всеки един клиент, за да се постигнат изгодни условия и за двете страни. Най-ценен е фактът, че предложението на EVN Трейдинг за съвместно партньорство е индивидуално и съобразено със спецификата в производствения процес на клиента.

Нагоре

14. Как да разбера колко мога да спестя на свободния пазар, ако в момента се снабдявам от краен снабдител или доставчик от последна инстанция и избера EVN Трейдинг?

За да получите представа за ефекта от преминаване от регулиран към либерализиран пазар, може да използвате разработения от нас калкулатор.


Нагоре

15. Ако сключа договор на свободен пазар с EVN Трейдинг, мога ли да му прехвърля отговорността за прогнозиране на енергийното потребление на моята фирма?

Да, всеки клиент на EVN Трейдинг може да разчита, че компанията ще му съдейства за изготвяне на прецизни прогнози.

Нагоре

16. За избора на търговец на свободния пазар има ли значение кой е моят мрежови оператор?

Изборът на търговец на електрическа енергия по никакъв начин не е обвърза с това кой е Вашият мрежови оператор и това е регламентирано от законодателя.

Нагоре

17. Какво представлява „Стандартизираният товаров профил (СТП)“?

Стандартизираният товаров профил (СТП) e поредица от коефициенти, отразяваща характера на потреблението на електрическа енергия. СТП дава възможност на битови/небитови клиенти, които нямат електромер за почасово отчитане на електрическа енергия, да участват на либерализирания пазар и сами да избират доставчика си на електрическа енергия.

Нагоре

18. Какво означава „балансираща група“?

Балансиращата група (БГ) включва крайни клиенти, производители на електрическа енергия и търговци. Всяка БГ има координатор, който допринася за намаляване на финансовата санкция при неточност в прогнозата на потребление (т.нар.небаланс). При агрегиране на небалансите на участниците в БГ се реализират спестявания, които се разпределят между тях. EVN Трейдинг е координатор на БГ.

Нагоре

19. Мога ли, ако реша, да се върна към предишния си краен снабдител?

Това е възможно за клиенти с обекти, присъединени към мрежа ниско напрежение, като процедурата се администрира от съответното електроразпределително дружество.

Нагоре