ФЛЕКС
Продукт в хармония с Вашата динамика

Описание на продукта

С ФЛЕКС (FLEX) Вие сте винаги в крак с пазара. Защото ФЛЕКС е продукт, който обвързва Вашата цена на електрическата енергия с цената на Българска Независима Енергийна Борса (БНЕБ), пазарен сегмент „Ден напред“. По този начин крайната цена зависи от почасовите цени на БНЕБ и от Вашето потребление в същите часове. Крайната ФЛЕКС цена се определя след изтичане на календарния месец.

ФЛЕКС e подходящ за Вас, ако:

  • вашият бизнес няма фиксиран модел на потребление и работи с различна продължителност и интензивност всеки ден – веднъж през деня, друг път през нощта;
  • желаете пълна прозрачност и пазарни цени във всеки един момент;
  • сте готови да получавате индивидуална цена на електрическата енергия всеки месец.

ФЛЕКС се предлага с договор с продължителност спрямо Вашите нужди, включващ следните компоненти:
  • доставка на електрическа енергия;
  • фактуриране на потреблението по реално измерени количества;
  • възможност за заплащане с една фактура, на дължимите суми за доставка на енергия и за използваните мрежови услуги;
  • осигурени алтернативни начини за касови и безкасови плащания.