Смяна на доставчик
Грижата за клиента е от първостепенно значение за нас. Считаме предоставянето на детайлна информация за едно от нашите професионални задължения, за да може клиентът винаги да вземе информирано решение.

Преминаване от регулиран към либерализиран пазар

Всеки клиент, който към момента се снабдява с електрическа енергия на регулиран пазар (от краен снабдител или от доставчик от последна инстанция), има правото да излезе на либерализирания пазар – т.е. да избере търговец, от който да бъде снабдяван с електрическа енергия по свободно договорени цени.

Регистрация на свободен пазар на електрическа енергия

За да се възползват от правото си да изберат доставчик на свободния пазар, клиентите трябва да преминат през процедура по регистрация. За целта е необходимо да сключат договор за достъп със съответен мрежови оператор, към чиято мрежа са присъединени обектите, за които ще се извършва регистрация на свободен пазар. Подробности могат да бъдат намерени в Инструкция № 1 за получаване на достъп до електропреносната и/или електроразпределителна мрежа.

Смяна на доставчик и/ или координатор на балансираща група

Администратор на смяната е операторът на електроразпределителната мрежа, към която е присъединен обектът на клиента. За да стартира процедурата по смяна, клиентът е необходимо да подаде заявление до мрежовия оператор или да упълномощи новия търговец за това.
 
В случай че заявлението за смяна бъде подадено до 10-то число на текущия месец и са изпълнени всички нормативни изисквания, промяната може да влезе в сила още от следващия месец.

Повече информация може да намерите в Инструкция № 2 за регистриране на обект на краен клиент в пазара по свободно-договорени цени и смяна на координатор на балансираща група.
 
При смяна на доставчик за обекти с монтирани електромери за почасово измерване се прилагат разпоредбите на Инструкция № 2 на ЕСО ЕАД, а за обектите със СТП – Инструкция на КЕВР.
 
Процедурите по регистрация на свободен пазар и смяна на доставчик и/ или координатор на балансираща група се администрират от съответния мрежови оператор, към чиято мрежа е присъединен обектът на клиента:
  • в Югоизточна България – „Електроразпределение Юг" ЕАД (до месец май 2017 г. дружеството се наричаше „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД);
  • в Западна България – „ЧЕЗ Разпределение България" АД;
  • в Североизточна България – „Електроразпределение Север“ АД (до месец януари 2018 г. дружеството се наричаше „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи"). 
 

Ние ще Ви консултираме

Доверете се на нашите специалисти! Ако изберете EVN Трейдинг да бъде Вашият търговец на свободен пазар, ние ще Ви окажем пълна подкрепа: ще Ви помогнем да разберете изискванията на нормативната уредба, да подготвите необходимите документи и да изпълните стъпките в правилната последователност.

Важно: За клиенти с обекти както на свободен, така и на регулиран пазар, цените на мрежовите услуги се определят от КЕВР и са дължими от всички клиенти, без значение кой търговец на енергия са избрали.

Участие в балансираща група

Съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия крайните клиенти участват в балансиращи групи. Тяхната цел е да се минимизират небалансите – разликите между прогнозираното и реално консумираното количество електрическа енергия. В случай че имате въпроси за участието в балансиращата група на EVN Трейдинг, нашите специалисти ще Ви помогнат с консултация и подготвяне на необходимата документация.