Управляваме небалансите

В нашата стандартна балансираща група заедно минимизираме небалансите.

Лицензирана дейност

EVN Трейдинг притежава лицензия за координатор на:
  • стандартна балансираща група, в която се включват крайни клиенти, производители на електрическа енергия и търговци;
  • на комбинирана балансираща група, в която се включват единствено производители на електрическа енергия.

В тази си функция EVN Трейдинг допринася за намаляване на финансовата санкция при неточност в прогнозата за потребление (т. нар. небаланс). Това е възможно, тъй като при агрегирането на небалансите на участниците в балансиращата група (БГ) се реализират спестявания. Спестяванията се разпределят между участниците съгласно Принципи за разпределяне на небалансите в балансиращата група на EVN Трейдинг в съответствие с изискванията на Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и лицензията на EVN Трейдинг за координатор на БГ.
 

Нашите принципи

Разпределянето на небалансите между членовете на БГ се извършва въз основа на принципите за:
  • прозрачност, яснота и лесна приложимост;
  • равнопоставено отношение към всички членове на БГ;
  • достъп на всички членове на БГ до данните, свързани с разпределянето на техните небаланси;
  • справедливо разпределяне на небалансите между членовете чрез поемане на дял от небалансите на групата от съответния участник в съответствие с приноса му във формирането на общия небаланс на групата.

EVN Трейдинг извършва разпределянето на общите небаланси на БГ между членовете й въз основа на месечно извлечение за сетълмент. Месечното извлечение за сетълмент се получава от „Електроенергиен системен оператор” ЕАД (ЕСО) до 10-то число на месеца за предходния месец и представлява окончателен физически и финансов сетълмент на БГ.
 
За нуждите на разпределянето на небалансите EVN Трейдинг изчислява месечния индивидуален небаланс на всеки член на групата в съответствие с ПТЕЕ. Разходите за балансиране на участника са сума от неговия отрицателен и положителен небаланс, изчислени в лева.
 
Стойността на отрицателния/положителния небаланс на съответния участник се изчислява, като индивидуалният положителен/отрицателен небаланс на всеки член на групата се умножава по групова среднопретеглена цена за недостиг/излишък.
 
Съгласно ПТЕЕ, взаимоотношенията между EVN Трейдинг като координатор и членовете на БГ се уреждат с Договор за участие в стандартна балансираща група на EVN Трейдинг.
 
Търговците на електрическа енергия, които искат да станат членове на БГ на EVN Трейдинг, но не са регистрирани като координатори на балансиращи групи и извършват продажби към крайни клиенти (непреки членове), следва да бъдат регистрирани като координатори на балансиращи групи, съгласно изискванията на ПТЕЕ.